Extreme armoede vandaag: een uitdaging voor de Rechten van de Mens

In bijlage vindt u Vierde Wereld Verkenningen N° 14,  uit juni 2007, een uitgave van ATD Vierde Wereld Nederland. Met als titel:

Extreme armoede in onze tijd, een uitdaging voor de Rechten van de Mens

Dit nummer van Vierde Wereld Verkenningen bevat de toespraak van Joseph Wresinski  die hij op 18 februari 1987 hield voor de Commissie van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (VN) in Genève.  De tekst heeft veel invloed uitgeoefend op het denken en het werk op het gebied van de Rechten van de Mens binnen de VN.

Twee jaar na zijn toespraak nam de Commissie van de Rechten van de Mens voor het eerst een resolutie over ‘Rechten van de Mens en Extreme Armoede’ aan en erkende daarmee extreme armoede als een specifiek onderwerp in het kader van de mensenrechten.

Ze werd daarin gevolgd door de Algemene Vergadering. In 1992 verzocht de Commissie aan de Subcommissie van onafhankelijke deskundigen om het verband tussen mensenrechten en extreme armoede nader te onderzoeken. Dit leidde tot een specifieke opdracht en de benoeming van een Speciaal Rapporteur, de heer Leandro Despouy, ambassadeur van Argentinië. Despouy bracht in 1996 zijn Eindrapport uit .

Dit rapport stelde een definitie van extreme armoede voor die teruggaat naar de formulering van het Wresinski rapport gemaakt in opdracht van de Franse Sociaal-economische Raad.

Vervolgens benoemde de Commissie een Onafhankelijk Deskundige. In diens jaarlijkse voortgangsverslagen heeft deze steeds veel nadruk gelegd op het belang van participatie en emancipatie van heel uitgesloten bevolkingsgroepen zelf.

In 1999 kreeg daarnaast de Subcommissie een nieuwe opdracht: om een onderzoek te doen naar de wenselijkheid en de mogelijkheid om een Ontwerpverklaring inzake mensenrechten en extreme armoede op te stellen. In 2001 stelde de Commissie deze opdracht bij en wees op de noodzaak om op dit terrein een aantal ‘leidende beginselen’ ofwel richtlijnen te ontwikkelen. Een internationale werkgroep van vijf deskundigen binnen de Subcommissie heeft deze opdracht inmiddels uitgevoerd en de tekst van deze beginselen is in augustus 2006 aangenomen.

In de tussentijd stelde het VN-Comité inzake economische, sociale en culturele rechten (CESCR) een Standpunt over Armoede en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (ICESCR) vast. De Commissie voor de Rechten van de Mens is later vervangen door een Raad voor de Mensenrechten.

De Raad heeft de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten opgedragen de tekst van de beginselen ruim te verspreiden en om aan staten en andere actoren, met name organisaties waarin mensen die een situatie van extreme armoede kennen hun mening geven, te vragen hun reactie te geven over deze tekst.

Alleen al om deze redenen is het interessant de tekst van Wresinski te bekijken. De tekst in bijlage beschrijft de situatie van uitgesloten bevolkingsgroepen op verschillende plaatsen in de werelden laat zien dat de mensenrechten onderling afhankelijk en ondeelbaar zijn.

Tenslotte onderstreept de tekst dat deze arme bevolkingsgroepen vragen om mensen die duurzaam samen met hen optrekken en dat zij daar ook recht op hebben

 

Lezen Download
1 Reactie Geef een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *