Ho mpanompo

Rehefa nohamasinina  ho pretra aho dia nanontaniana hoe: “Inona no andalan-tsoratra masina izay mitarika ny fiainanao? “. Namaly avy hatrany aho hoe: “Mirosoa amin’ny lalina, alatsaho  ny haratonao! “. Izany no nanentana ny  taona maro voalohany  ny fisoronako: nanatona ny hafa, nihaona tamin’ny hafa. Ary arakaraka ny naha-nahantra azy ireo no vao maika  naniriako nihaonana tamin’izy ireo, te hampifangaro ny fiainako tamin’ny azy ireo. Tsapako anefa fa raha ny tena  marina dia tsy tena nitaky ny maha mpanompo amin’ny heviny feno  izany, izany hoe olona tena miankina tanteraka amin’ny baikon’ny tompony. Noho izany, tsy noho izaho hoe  teo anivon’ireo  mahantra,  nijaly tamin’ny ny hatsiaka toa azy ireo ary  tsy ampy mofo tahaka azy ireo, no midika fa tena mpanompon’ity vahoaka mahantra izay honenako eo afovoany ity. Nanana ny fiarovan-tenako aho. Nanana ny naha-izaho  ahy koa aho. Nanana ny zavatra norantoviko  tany amin’ny seminera aho, ary  nanana ny Fiangonana iray manontolo tao aoriako aho. Mety ho tsy ampy mofo aho tany amin’ny tananan’ny mahantra , saingy fantatro fa tamin’izay andro hitiavako azy… mbola nanana ny  Fiangonana tao an-damosiko aho, izay heriko raha ny marina.

Tsy mora araka ny eritreretina raha izany  ny maha mpanompo. Satria manana tahiry foana ianao  ary  misy biskoitra koa  aza ao am-paosy amin’ny fotoana ilàna izany.

Raha ny marina, ny hitako teo amin’ny fiainana maha-pretra ahy, na teo amin’ny fiainako teo anivon’ny olona sy ny mahantra, dia  tsy ho afaka ny  ho tena  mpanompo izany na ny iray amin’izy ireo fotsiny  aza aho raha tsy voalohany ho mpanompon’ ireo  nanaraka ahy aloha aho ,  ireo nanaiky ny nandao ny zava-misy niainany   ho tonga mpirotsaka an-tsitrapo ato amin’ny Firohotana ATD Quart Monde , ka lasa namako. Ny andro nahatakarako izany, mety  tsy azonareo   an-tsaina mihitsy ny  fanafahana  ho ahy tamin’izany.

Satria fony aho nanolotena teo anivon’ny  fahantrana lalina  dia nieritreritra aho fa tsy sahiko ny  niteny azy  hoe: “ Tena olo-be  aho, olona tsara aho, mahavita zavatra !!! “.

Ny andro nahitako fa ireo afaka mampianatra ahy ho mpanompo, dia tsy ireo  mahantra, fa ireo izay tsy maintsy miomana, manamatotra ny tenany, manofana ny tenany  hiaina ao anivon’ny  fahantrana lalina, dia tena fanafahana tsy hita pesipesinina ho ahy    . Nanomboka tamin’izay fotoana izay no ninoako fa tsy vitan’ny hoe ho mety ho voavonjy fotsiny avokoa  ny olona rehetra, fa ho  mpamonjy ihany  koa.

Mahagaga ny fiovana mahery vaika tato amiko. Ny nahitako  fa afaka manana fahatokisana  lalina ny hafa aho. Raha ny marina, fantatro  teo am-panaovana asa fanompoana izy ireo, teo amin’ny  fanasana tongotra.Fantatro teo amin’ny fananan’izy ireo  olana ara-panahy, ara-pitiavana, ara-batana, ara-pahasalamana na olana hafa izy ireo. Fantatro tamin’ny fotoan’ny hafanam-pony lehibe sy ny fahakiviany  lehibe izy ireo. Fantatro tao anatin’ny  hakanosany, tao anatin’ny herim-pony izy ireo. Azoko lazaina fa napetrako ato anatin’ ny fiainako izy ireo, ato am-poko, toy ny hoe izy ireo ihany no  tokana  manan-danja  amiko. Izany no antony, nandritra ny dimy ambin’ny folo taona teo ho eo, nanokanako  tena tanteraka   tamin’ny fihaonana,  tsy miteny akory aho hoe fanofanana,  ireo mpilatsaka an-tsitrapo monina eran’izao tontolo izao, any amin’ny toeram-pahantrana lalina any. Miteny irery aho hoe olona afaka satria mino azy ireo, satria azoko antoka fa voaantso ho mpanafaka avokoa  ny rehetra, voaantso  ho toy izany  isika rehetra. Ny fepetra dia  mianatra manompo  izay akaiky antsika aloha isika, dia tena manompo azy ireo marina tokoa, tsy amin’ny teny ihany, fa amin’ny fomba izay mahatonga  ny fiainantsika manontolo hiova, hanaiky hokorontanina.

 

 

 

 

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.