Letan pe galoupe!

Letan pe galoupe!

Inn ariv ler pou nou konpran: si pa tou dimounn invite,
personn pa vremem fete.

Inn ariv ler pou ki nou fete, nou tou! Ansam!

Pou ki lanwit Nwel, ena lalimier partou,
ki nou kapav tengn labouzi pou enn kou.

Ki nou aret viv dan laper gagn met deor, akoz pankor pey propriyeter -la.

Inn ariv ler pou nou aret gagn traka,
Sipa pou gagn manze lafin dimwa.

Ki nou tou ena enn lakaz, enn labri, ki resof lekor ek leker.

Pa’nn ariv ler pou ki tou dimounn ena enn gagn-pin, ki nepli ena zanfan dan shelter, ki bann seki dan lebezwin nepli al mandie manze-reste?

Letan pe galoupe…

Eski pa’nn ariv ler pou ki bann pov nepli viv dan laper ek ki nou vremem kapav fete?

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.