Międzynarodowe Centrum im. Ojca Józefa Wrzesińskiego

Zebrać historię bardzo biednych

Zrozumieć przyczyny nędzy

Pogłębić zaangażowanie tych, którzy z nią walczą

W sobotę dnia 10 lutego 2007 r., w Baillet-en-France (30 km na północny-zachód od Paryża), nastąpiło oficjalne otwarcie Międzynarodowego Centrum im. Ojca Józefa Wrzesińskiego.

„Niepewność, bardziej aniżeli potrzeba, jest raną ubóstwa”. Słowa te wypowiedziała Hannah Arendt, wspominając w swym „Eseju o rewolucji”, „tych zranionych przez życie, którym rzeczywistość dorzuca obelgę zapomnienia”.

Wspominając zanikanie środowisk nędzy, w których wiele kobiet i mężczyzn, dzieci i młodzieży żyło, walczyło i cierpiało, Ojciec Józef Wrzesiński – założyciel Międzynarodowego Ruchu ATD
Czwarty Świat, stwierdził, że „gdybyśmy się nie pojawili tutaj, z dnia na dzień, jedna z najtragiczniejszych stron życia ubogich zostałaby wyrwana z księgi dziejów ludzkości”.

Aby nic nie zostało zapomniane czy wymazane z pamięci, jak doznane krzywdy, toczone walki, przedsięwzięte działania, uzyskane postępy, zobowiązania podjęte w przeszłości, od utworzenia Ruchu tj. w 1957 r., członkowie ATD Czwarty Świat z zapamiętaniem opisują, rejestrują, fotografują, filmują, rysują, malują wszystkie zdarzenia; by dawać świadectwo nadziei i odwagi tym, którzy nie akceptują nieuchronności ubóstwa.

Bogactwo i niepowtarzalny charakter tej spuścizny gromadzonej od 50 lat, wola zapewnienia ciągłości przyszłym pokoleniom, pragnienie stopniowego otwarcia i uczynienie z tego spuścizny ludzkości, zainspirowało Ruch ATD Czwarty Świat do powołania Międzynarodowego Centrum im. Ojca Józefa Wrzesińskiego.

Centrum to czyni wysiłki by zebrać i zachować całą dokumentację umożliwiającą poznanie życia, działalności i idei jego fundatora – Ojca Józefa Wrzesińskiego; poznanie życia, walki i idei kobiet i mężczyzn żyjących w ubóstwie; poznanie działań i polityki w walce z ubóstwem. Dokumentacja ta istnieje we wszystkich możliwych postaciach: na piśmie, w nagraniach dźwiękowych, na filmach , na fotografiach, w przedmiotach itp.

Centrum uczyni wszystko, by wyeksponować tę unikalną spuściznę i przyczyni się do jej stopniowego udostępniania i międzynarodowego rozpowszechnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawodawczymi.

Geneza projektu

Ojciec Józef Wrzesiński, trwał w przekonaniu, że dobre intencje są niewystarczające w skutecznym zwalczaniu ubóstwa i marginalizacji w życiu. Osobiste doświadczenie życiowe, znajomość realiów dnia codziennego i poglądy rodzin najuboższych są absolutną koniecznością. Zdobywanie tej wiedzy było i jest jedną z priorytetowych misji Ruchu ATD Czwarty Świat. Międzynarodowe Centrum im. Ojca Józefa Wrzesińskiego wpisuje się w ciągłość tych wysiłków.

Centrum dla najuboższych rodzin i dla społeczeństwa.

Międzynarodowe Centrum pragnie umożliwić rodzinom najuboższym:

● aby uświadomiły sobie na wstępie swą tożsamość zbiorową i wspólnotę historii, jako niezbędne elementy do prowadzenia dialogu z innymi członkami społeczeństwa,
● przekazanie swym potomkom dumy ze swej rzeczywistej odwagi i wytrwałości wobec ubóstwa, uwalniającej ich przed zamknięciem się i zachęcającej do zajęcia aktywnego miejsca w społeczeństwie.

Międzynarodowe Centrum jest otwarte dla wszystkich i umożliwia:

· korzystanie z wkładu myśli Ojca Józefa Wrzesińskiego w odnawianiu sposobu pojmowania walki z ubóstwem,
· postrzeganie bogactwa życiowego w sercach najuboższych, których społeczeństwo pozbawia się niesłusznie,
· zrozumienie mechanizmów ubóstwa i wykluczenia poza nawias, by powstrzymać ich rozprzestrzenianie się,
· dysponowanie solidną bazą dla opracowania narzędzi ułatwiających działanie i kształcenie wszystkich uczestników walki z ubóstwem i wykluczeniem poza nawias, proponując drogi i środki innowacyjne dla tego celu.

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.