Vinn enn serviter

Kan mo ti ordone pret, dimounn inn demann mwa: “ki pasaz Levanzil ki gid to lavi?”. Mo’nn reponn: “Al dan gran lamer ek zet to file!” Samem ki’nn anim mo saserdos: al ver lezot, rankontre bann lezot. Plis zot ti viv dan lamizer, plis mo ti anvi zwenn zot, mo ti anvi prezan dan zot lavi. Me mo’nn realize ki an realite mo pa ti bizin vinn enn serviter dan porte total mo-la, setadir enn dimounn ki depandan net depi lord ki so met donn li. Par konsekans, pa parski mo ti omilie bann pov, ki mo ti pe gagn fre kouma zot ek ki mo ti pe fin kouma zot, ki mo ti vremem serviter sa lepep ki viv lamizer, ki mo ti pe partaze osi. Mo ti ena mo bann defans. Mo ti ena osi mo personalite. Mo ti ena seki mo ti aprann kan mo ti dan seminer, ek mo ti ena deryer mwa tou mo legliz. Mo ti kapav mank manze dan enn kartie defavorize, me mo ti kone ki zour ki mo anvi… ti ena kan mem enn Legliz deryer mwa ki, dan fon, ti mo lafors.

Vinn enn serviter, li pa osi fasil ki nou kapav panse. Parski nou touzour bizin ena bann kiksoz pou done dan nou pos.

Ofon, mo’nn dekouver dan mo lavi pret, dan mo lavi omilie bann dimounn ek bann dimounn ki viv dan lamizer, ki mo pa ti pou kapav vremem vinn serviter okenn parmi zot si mo pa ti avan tou serviter bann seki’nn zwenn mwa, ki’nn aksepte kit zot sitiasion pou vinn bann volonter dan Mouvement ATD Quart Monde, ki ti vinn mo bann kamarad konba. Zour mo’nn konpran sa, zot pa kapav imazinn liberasion ki ti ena pou mwa. Parski , kan mo ti angaze dan leker lamizer, mo ti pe panse san ena toupe dir li: “mo enn gran zom, mo enn bon dimounn, mo fer bon travay.”

Zour kot mo’nn dekouver ki bann ki kapav aprann mwa kouma vinn enn serviter, se pa bann seki viv dan lamizer, me bann ki ti bizin prepar zot, aprann, form zot pou viv dan leker lamizier, sa ti enn liberasion extraordinaire. Apartir sa moman-la, mo’nn konpran ki tou dimounn, nou non selman kapav sov tou dimounn, me osi ki tou dimounn kapav vinn bann sover.

Sa ti extraordiner, enn vre revolision pou momem. Mo’nn konpran ki mo kapav fer konfians sinser a bann lezot. Ofon, mo’nn konn zot dan sitiasion servis, onivo lavman lipie. Mo’nn konn zot pandan ki zot ti pe travers bann difikilte spiritiel, afektif, fizik, ou bann problem lasante, etc. Mo’nn konn zot dan bann moman kot ti ena boukou lantouziasm, apre dan bann moman kot ti ena boukou desepsion. Mo’nn konn zot dan bann moman freyer, apre dan bann moman kot zot inn demontre boukou kouraz. Mo kapav dir ki mo’nn met zot dan mo lavi, dan mo leker, koumadir zot tousel ti ena linportans pou mwa. Se akoz sa ki, depi enn kinzenn lane, mo’nn konpletman dedie mo lavi a zwenn, pa forseman a formasion, bann volonter ki dan lemond, dan bann landrwa ki konn lamizer. Mo dir momem ki mo enn zom libere parski mo kwar dan zot, parski mo sir ki zot tou ena kapasite vinn bann liberater, ki tou dimounn ena sa kapasite-la. Akondision ki nou aprann dabor servi bann seki viv akote noumem, servi zot vremem, pa zis dan parol, me dan enn fason kot sa sanz tou dan nou lavi.

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.