Ang batong pang-gunita para sa karangalan ng mga biktima ng matinding kahirapan

0ktubre 17,1987

Sa araw na ito ay nagtipon dito ang mga tagapagtanggol ng mga karapatang  pantao mula sa ibat  ibang panig ng daigdig.
Pinarangalan nila ang mga naging biktima  ng kagutuman, kamangmangan at karahasan.
Pinanindigan nila ang paniniwalang ang kahirapan ng tao ay maaring iwasan.
Ipinahayag nila ang kanilang pakiikiisa sa mga tao sa buong mundo na lumalaban upang masugpo ang matinding kahirapan sa buhay.

״Saan man may mga babae at lalaki na nasasadlak sa kahirapan, naroon ang paglabag sa mga karapatang pantao.
Kaya’t banal na katungkulan nating magkaisa upang tiyakin na iginagalang ang mga karapatang  ito”

Father Joseph Wresinski,
Paris, ika 17 ng oktubre 1987

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.