Fitiavana lalina ny zanak’olombelona

Navoaka ho matoan-dahatsoratra tao amin’ny gazety-boky Igloos, lah 44, ny janoary-febroary 1969, ity lahatsoratra ity dia nambara ho toy ny  « eritreritra noho ny handefasana atsy ho atsy (amin’ny martsa 1969) ao amin’ny sehatry ny  « Zavatra hita », horonan-tsary angom-baovao iray momba ny site an-kamehana ao amin’ny faritr’i Parisy ». Nanahy mantsy i mompera Josefa Wresinski soa hanafintohina ny mpijery fahitalavitra  ny sary mitratrevatreva sy maneho ny zava-misy marina ao amin’io fandaharana novokarin’i Roger Stéphane io. « Io fandaharana io, hoy izy, no mampibaribary voalohany ny endrika mampangirifirin’ny fahantrana any Andrefana, tsy notakonan’ny fiantrana ». dia nofaranany hoe : «Manafintohina ny fahantrana lalina, nefa tsy tokony hampanary toky antsika izany ». 

Fanantenana – hakiviana
Hamaivanana – havesarana
Fahombiazana – fahasahiranana,
Fahatokisana – fahadisoam-panantenana
Miverina tsy an-kijanona amin’ny nofinofiny
Miverina tsy an-kijanona amin’ny fahadisoam-panantenany,
Izany no miady amin’ny fahantrana lalina
Mitahiry foana na ho any na tsy ho any ny fitalanjonana

Satria mba olona koa izy ireo
Satria olona izy ireo
Matoky fa amin’ny farany izy tsy maintsy ho tafavoaka
Ary ho afaka hiatrika ny ny fotoanany izay
Vintana tsara sy vintana ratsy
Fifaliana sy fijaliana,

Fanantenana adala sy tsy fahombiazana…

Matoky fa ho tonga ny fahagagana,
Fa ny andron’ny fifandirana, ny hatezerana ary ny herisetra,
Dia hodimbiasan’ny andron’ny fifankahazoana,

Fifanakalozana sy fifankatiavana
mifanakaikaiky kokoa hatrany.
Tsy misalasala fa satria izy olombelona dia
Mino na ho any na tsy ho any
Fa marina izany ary ho tanterany ny maha olona azy,
Ho tanterany io ary izy dia hitondra ho an’ny namany
Fandriampahalemana sy fifaliana,

Fahasambarana sy fitiavana.
Hitondra ho an’ny hafa ny herin-tsandry keliny,
Ny herim-batany lanaky ny tsy fahampiana, ny fahapotehana, ny fahasimbana.

Tsy misalasala fa afaka miombona izy
Amin’ny lehibe noho izy,
Amin’ny tsara noho izy
Amin’ny manja noho izy,
Mino fa afaka mandray anjara amin’ny fitiavana izy amin’ny alalan’ny fony diso fanantenana matetika loatra,
nofotsifotsiana, nailikilika, noivaivaina, notorotoroina, nofitahina.

Ary indrindra , nahoana moa no tsy ho izany,
Matoky tanteraka fa afaka mivavaka ny fanahiny,
Izany no miady amin’ny fahatrana lalina
Rotiky ny faharotehany
Maratran’ny faharatrany,
levon’ny fahalevonany
Manantena ao amin’ny fanantenany,
tia ao amin’ny fitiavany,
mivavaka ao amin’ny fivavahany,
mba ho afa-miatrika, miaraka aminy, ny fahoriana
ka hanilika azy, hanapotika azy
izay mihitsy, manapotika ny fahantrana lalina, izay.

Mihoatra lavitra ny hevitra, ny fikasana sy ny faniriana,
Mandoa ny sandan’ny fahafahana sy ny fahamarinana,
Ny zo sy ny fahefana satria
mampiditra, ao amin’ny olombelona,
Ny fitiavana ho an’ny olona rehetra.

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.