Lamizè se lanvè lagras

Lamizè se lanvè lagras. Zòt ki pa rekonèt moun sa a ki nan mizè,  yo pa konsidere l kòm moun k ap soufri. Yo gade li kòm moun pou meprizè, pou jete. Pòv la reprezante yon danje, li pa save, li dezespere, l ap viv nan yon fanmi ki kraze, li vin jennen konsyans nou ki byen lave men ki febli, epitou ki tonbe gen de lè nan laperèz. Kouman nou ta ka rete konsa pou nou asepte moun sa a egalego ak nou ?  Sa ta pèmèt li poze anpil keksyon sou sa nou ye,  sou sosyete sa a  n ap viv ladan an, sou tout lavi nou, sou sa nou kwè.

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.