Panalangin Ng Bayan

Para sa milyong batang namimilipit sa gutom,
ni hindi na makangiti, subalit handang magmahal.
Para sa milyong kabataan na wala nang dahilang maniwala o mabuhay kaya,
at di nagsasawang maghangad ng magandang bukas sa magulong mundong ito.

Lahat: Sa ‘yo Panginoon, kami ay nananalangin.
Magsugo Ka ng mga manggagawang gagapas sa Iyong aanihin.

Para sa milyong bata, kababaihan, kalalakihan,
na ang mga puso ay buong lakas pa ring pumipintig sa gitna ng pakikibaka,
na ang mga isip ay tumatanggi sa hindi makatarungan kapalarang sa kanila’y ipinataw,
na ang kagitingan ay dapat lamang tumbasan ng hindi matatawarang karangalan.

Lahat: Sa ‘yo Panginoon, kami ay nananalangin.
Magsugo Ka ng mga manggagawang gagapas sa Iyong aanihin.

Para sa milyong bata, kababaihan, kalalakihan na hindi gustong mamuhi
kundi ang magmahal, magdasal, magtrabaho at magbuklod tungo sa iisang mundo,
an ating mundo na lahat ng tao ay mag-aalay ng buong makakaya
bago pumanaw sa mundong ito.

Lahat: Sa ‘yo Panginoon, kami ay nananalangin.
Magsugo Ka ng mga manggagawang gagapas sa Iyong aanihin.

Nawa, ang lahat ng nananalangin ay makatagpo ng katugunan sa piling ng Diyos
at makatangap ng lakas mula sa Kanya upang makawala sa karalitaan ng sangkatauhan,
ang sangkatauhang nilikhang kawangis Niya.

Lahat: Sa ‘yo Panginoon, kami ay nananalangin.
Magsugo Ka ng mga manggagawang gagapas sa Iyong aanihin.

 

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.