Tou bann prev lamour donn lespwar bann malere

Bann zanfan otour Georgette, zot koste-koste ar li. Bann mam kole. 11 ti-zanfan. Jacques dir: “mo pe gagn fre”, ek Claudine dir: “Bien vilin”.
Seki vilin, se site ki pe kraze, lakaz apre lakaz. Dan fon zot leker, bann zanfan pa kontan li, sa site-la. Toultan fer fre, ek li toultan sal. Mem bann fler ki’nn plante toutlong sime paret mos-mos. Me zordi, sa inn anpire. Sak lakaz ki’nn kraze les enn gran trou, sak lakaz ki kraze res lamem, koumsa mem. Sa fer enn pake dezord, bann plans pouri, bann tol ki depase parsi-parla.
Sa dekor-la, fer bann zanfan per! Li pa etonan ki bann zanfan pa kontan zot site. Erezman, ena papa, mama, bann frer ek bann ser. Selman pa toultan ki ena lamour ant zot…
Erezman, li pa perey avek bann zanimo, bann lisien, bann sat, mem ki kantite zot ousi zot kraz-kraze.

Erezman, ena Georgette. Parski mem dan sa liniver partikilie la, dan sa dezord-la, Georgette inn kontigne avek so zardin zanfan, ek, mem, li’nn anvi fer plis ki avan tou!

Sak gramatin, li pas lakaz par lakaz, atraver bann dezord ki ena enn lor lot. Li al rod sak zanfan devan kot zot. Li atann ki zot pare. Donn koudme mama-la si pe bizin abiy so zanfan. Li konsol tipti Rosita ki gagn per pou sorti depi kot li. Ena telman dezord dan site ki li pa santi li an sekirite. Rosita santi li an danze: enn gro plans inn tom lor so frer, li alonze lor lili.

Pou Georgette, sak zour bann 11 zanfan bizin la. Li pa anvi perdi okenn parmi zot zordi. Me sirtou, li pa anvi ki demin zot malere kouma zot ete zordi. Souvan Georgette dir: “Fode pa ki akoz sa dezord la, zot lintelizans aret devlope. Zot bizin kontign zwenn ansam pou ki sakenn rasir so kamarad. Zardin zanfan la bizin res zoli, pli zoli ki avan ek ki li res salere.” Me li pa fasil. Sa bann dernie zour-la inn kraz lakaz ki ti akote zardin zanfan. Li dir: “Bizin donn zot meyer manze ki avan. Pli boukou. Fode pa ki destriksion zot liniver tromatiz zot.” Ek la, nou trouv li al dan site ki an dekonstriksion. Enn dekonstriksion ki pe ale depi plizier mwa. Antoure avek so bann tipti, li paret bien gran omilie zot. Avek so lekipaz, li ale, dan tou bann ti-sime, la kot tou inn res kouma avan, kot bann pie pous bien ek vif, kot bann fler toultan ena enn sourir.

Letan ariv lafin lane, Georgette ti gagn so pari. Malgre bann gro kamion inn vinn kraz lakaz, malgre bann destriksion, malgre laper. Bann test ti montre ki okenn zanfan pa’nn gagn problem dan devlopman zot lintelizans, ek seki ti ena laz inn kapav rant dan maternel.
Eski sa bann zanfan-la pou rapel Georgette pli tar? Eski zot pou rapel kantite limazinasion, tandres ek kouraz ki ti bizin pou protez zot depi zot lanvironnman? Kapav zot pou bliye Georgette, me otan lamour pa kapav perdi.

Demin, zot pou vinn bann zom ek bann fam, ek si lor zot larout zot re-zwenn, kapav zot pou dir: “ala madam ki’nn fer mwa kontan lekol.” Tousa la parski kikenn inn depas so degou, so laper, inn depas so revolt pou kontan li plis ankor.

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.